Miejska Komunikacja Samochodowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy

Link do podmiotowej stronny www: www.mksdebica.pl
Adres podmiotu : 39-200 Dębica , ul. Sandomierska 3
woj. Podkarpackie.

 • Telefon: +48 (014) 682-35-98
 • FAX: numer wewnętrzny: 25
 • e-mail: sekretariat@mks.debica.pl
 • NIP: 872-00-02-971
 • Kapitał zakładowy: 4 178 000 PLN

Organy spólki i ich kompetencje

Zarząd spółki:
Prezes Zarządu – mgr inż. Józef Rutka

Zarząd spółki

Zadania i obowiązki Zarządu Spółki określa Regulamin Pracy Zarządu zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 14/2001 z dnia 14-12-2001r..

Do podstawowych zadań Zarządu należy w szczególności :

 1. Organizowanie i kierowanie całokształtem działalności Spółki w sposób zapewniający sprawne i racjonalne funkcjonowanie i rozwój Spółki , osiąganie korzystnych wyników działalności gospodarczej , a ponadto podejmowanie działań dla wdrażania postępu organizacyjno – ekonomicznego i technicznego w działalności Spółki .
 2. Opracowywanie kierunków działalności gospodarczej Spółki i po zatwierdzeniu ich uchwałami Wspólników , podjęcie ich realizacji .
 3. Opracowanie rocznych planów rzeczowych i finansowych Spółki zapewniających wykonanie zadań uzgodnionych ze Zgromadzeniem Wspólników , a jednocześnie zapewniających Spółce samofinansowanie i dodatni wynik finansowy . Plany te Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania .
 4. Opracowanie i wdrożenie systemu wynagrodzenia w spółce. Do czasu wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron jako obowiązujący przyjmuje się Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wpisany do rejestru pod numerem U – DLXI- PIP OIP .
 5. Dokonywanie systematycznej analizy kosztów i efektów finansowych , a w oparciu o jej wyniki podejmowanie działań dotyczących ewentualnej zmia ny cen , warunków umów , zmiany podwykonawców itp.
 6. Opracowanie struktury organizacyjnej Spółki , podziału kompetencji pomiędzy stanowiska kierownicze różnych szczebli , powoływanie nowych i likwidacja istniejących komórek organizacyjnych , ich łączenie , przydzielanie zakresu prac itp.
 7. Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników i zapewnienia wykonania podejmowanych przez nie Uchwał .
 8. Zgłaszanie do Sądu Rejestrowego wszelkich zmian Umowy Spółki , zmian w składzie wspólników , prowadzenie księgi udziałów , rejestrowanie umów kupna – sprzedaży udziałów Spółki oraz składanie do Sądu dokumentów dotyczących działalności Spółki zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych .
 9. Prowadzenie księgi udziałów .

Rada Nadzorcza:
Składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z czego dwóch wybieranych przez pracowników.

Rada Nadzorcza

Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 7/2004 z dnia 14-05-2004r..

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności .
 2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki .
 3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy :
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat , a także składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny .
  2. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z przeprowadzanych kontroli oraz swej działalności
  3. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania
  4. nawiązywanie i rozwiĄzywanie stosunku pracy z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagradzania w oparciu o Regulamin Zatrudnienia i Wynagradzania Członków Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników .
  5. zatwierdzenie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej i Regulaminu organizacyjnego Spółki.
  6. przygotowanie zasad zbywania udziałów
  7. opiniowanie rocznych planów działania Spółki i przyjęcie sprawozdania z ich realizacji.
  8. podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem.
  9. rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd.
  10. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.
  11. udzielanie Zarządowi porad i opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd i z własnej inicjatywy.
  12. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
  13. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów inwestycyjnych przez Spółkę.
  14. opiniowanie wniosków cenowych.
  15. opiniowanie zbiorowych decyzji płacowych Spółki.

Zgromadzenie Wspólników:
Jest reprezentowane przez Burmistrza Miasta Dębicy lub osoby upoważnione przez ten organ.

Uprawnienia i kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa akt założycielski spółki.

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 2. – podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 3. – udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 4. – powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 5. – zmiany aktu założycielskiego Spółki,
 6. – decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpienie z niej,
 7. – zbycie lub nabycie nieruchomości,
 8. – zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 9. – rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 10. – podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 11. – połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 12. – zatwierdzanie zasad zbywania udziałów,
 13. – zatwierdzanie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu, rocznych i wieloletnich planów Spółki,
 14. – postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 15. – uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Pracy Zarządu oraz Regulaminu Zatrudniania i Wynagradzania Członków Zarządu,
 16. – tworzenie funduszy celowych,
 17. – rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadz enia Wspólników,

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Zgromadzenie Wspólników może podejmować jedynie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy wspólnicy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim wspólników w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników.

Organy spólki i ich kompetencje

Miejska Komunikacja Samochodowa, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem jest Gmina Miasta Dębica. Powstaje w wyniku przekształcenia z mocy prawa z dniem 01.07.1997r. przedsiębiorstwa komunalnego p.n. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorstw Państwowych w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział V Gospodarczy pod numerem rejestru RPP 119. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000046772.

SPRAWDŹ AKTUALNE PRZETARGI !

Przedmiot działalności i kompetencje

 • postanowienia aktu założycielskiego spółki;
 • przepisy kodeksu spółek handlowych;
 • przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z póż. zm.),
 • przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( t. j. Dz.U. z 2007 nr 125 poz. 874 z póź. zm.)
 • innych właściwych przepisów

.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-
1.Działalność podstawowa, o której mowa w 6 ust.1 i 2:
a/ 49.31 Z – Transport lšdowy pasażerski, miejski i podmiejski.-
2. Działalność dodatkowa, którš można prowadzić spółka, wspomagającą działalność podstawową:
b/ 49.39 Z – Pozostały transport lšdowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.-
c/ 45.20 Z -Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych , z wyłączeniem motocykli.-
d/ 45.30 Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-
e/47.30 -Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw.-
f/52.21. Z – Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy .-
g/71.20. B – Pozostałe badania i analizy techniczne.-
h/77.12. Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
i/33.12. Z – Naprawa i konserwacja maszyn.-
j/46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.-
k/38.31. Z – Demontaż wyrobów zużytych.-
l/68.20. Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-
ł/73,1 – Reklama
m/47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach.

Spółka nie może zaniechać wykonywania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na rzecz Gminy Miasta Dębica, chyba, że za jej zgodą nawet w przypadku przeniesienia wszystkich udziałów Gminy Miasta Dębica na rzecz osób trzecich.-

Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na rzecz innych Gmin, spółka może realizować na podstawie odrębnych umów spisanych z tymi Gminami na warunkach w nich określonych, jednak z zachowaniem rentowności przedsięwzięcia.

Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, realizowane są w oparciu o akty prawa miejscowego.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem działalności Spółki jest:-
  1.Działalność podstawowa, o której mowa w 6 ust.1 i 2:
  a/ 49.31 Z – Transport lšdowy pasażerski, miejski i podmiejski.-
  2. Działalność dodatkowa, którš można prowadzić spółka, wspomagającą działalność podstawową:
  b/ 49.39 Z – Pozostały transport lšdowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.-
  c/ 45.20 Z -Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych , z wyłączeniem motocykli.-
  d/ 45.30 Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-
  e/47.30 -Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw.-
  f/52.21. Z – Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy .-
  g/71.20. B – Pozostałe badania i analizy techniczne.-
  h/77.12. Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
  i/33.12. Z – Naprawa i konserwacja maszyn.-
  j/46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.-
  k/38.31. Z – Demontaż wyrobów zużytych.-
  l/68.20. Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-
  ł/73,1 – Reklama
  m/47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach.

  Spółka nie może zaniechać wykonywania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na rzecz Gminy Miasta Dębica, chyba, że za jej zgodą nawet w przypadku przeniesienia wszystkich udziałów Gminy Miasta Dębica na rzecz osób trzecich.-

  Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na rzecz innych Gmin, spółka może realizować na podstawie odrębnych umów spisanych z tymi Gminami na warunkach w nich określonych, jednak z zachowaniem rentowności przedsięwzięcia.

  Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, realizowane są w oparciu o akty prawa miejscowego.