Written by MKS Dębica

Przedłużenie ważności biletów okresowych

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy informuje, że pasażerowie mogą wystąpić z wnioskiem o przedłużenie ważności biletów okresowych których ważność przypadała w okresie ograniczonego funkcjonowania linii komunikacji miejskiej.  Zakupione przez pasażerów bilety miesięczne będą mogły zostać przedłużone o czas, w którym nie mogły zostać wykorzystane tj.:

  1. o czas poddania się kwarantannie lub izolacji na podstawie decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego – dla udokumentowania powyższej okoliczności wymagane jest przedłożenie  kopii powyższej decyzji;
  2. o czas pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 – dla udokumentowania powyższej okoliczności wymagane jest poświadczenie pobierania dodatkowego zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  3. o czas postoju zakładu pracy zatrudniającego pasażera trwającego dłużej niż 7 dni kalendarzowych – dla udokumentowania powyższej okoliczności wymagane jest oświadczenie o przebywaniu na postoju poświadczone przez pracodawcę;
  4. przez uczniów o czas zamknięcia szkół zgodnie z decyzją władz rządowych

Szczegółowe informacje pod nr tel. 14 682 35 98 wew. 17 i 22.